Sitemap   Contact   中文    CAS
Home About Us Faculty and staff Research Collaboration Publications Links
Location: Home > Faculty and Staff
Baoyun Sun
   Baoyun Sun, Professor, PhD
   Chinese Academy of Science Key Lab for
  Biomedical Effects of Nanomaterials and Nanosafety,
  Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Science (CAS). 
  19B YuquanLu, Beijing 100049, China

  Email: sunby@ihep.ac.cn
  Tel/Fax: +86-10-88233595
Education

2002. 7 –1999. 9, Ph.D. in Department of Chemistry, Peking University

1993. 7 –1990. 9, M. Sc. in Department of Chemistry, Peking University

1987. 7 –1983. 9, B.Sc. in Department of Chemistry, Jilin University

Work Experience

2006.3--, Institute of High Energy Physics, Professor

2005.4-2006.1, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden, Germany, Researcher

2004.11-2005. 5, Department of Chemistry, Nagoya University,Japan Science and Technology Agency (JST), Researcher

2002.11-2004.11, Department of Chemistry, Nagoya University, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) postdoctoral fellow

Research Interests

My current research interests are in chemistry and physics of fullerene, nanotube and other related carbon materials.

1. Endohedral Metallofullerenes: We focus on the synthesis of metallofullerene in large scale, the synthesis of their derivatives, their properties and applications in biochemical, medical and other fields.

2. Nanotube-based hybrid materials. We focus on the synthesis, characterization and application of the one dimensional nanotube-based materials, realizing its well-controlled assembly for electronic devices. 

Recent Publications
 

1. Xiaojuan Bai, Baoyun Sun,* Shixiong Zhao, Xiaopei Miao, Dongmei Yue, Meixian Li, Jinquan Dong, Hui Yuan, Gengmei Xing, Yuliang Zhao,First Endohedral Metallofullerene-Containing Polymer: Preparation and Characterization of Gd@C82-Polystyrene. J. Phys. Chem. C , 114 (17), 7631-7636, 2010.

2. Xiaopei Miao, Tongxiang Ren, Nijuan Sun, Jingbo Hu, Zhiwei Zhu, YuanhuaShao, Baoyun Sun,* Yuliang Zhao, Meixian Li,Electrochemistry of symmetrical fullerene dimer C-121 film modified electrodes. J. Electroanal. Chem., 629, 152-157, 2009.

3. Baoyun Sun,* Tongxiang Ren, Xiaopei Miao, Fucai Dai, Long Jin, Hui Yuan, Gengmei Xing, Meixian Li, Jinquan Dong, Fei Chang, Jingbo Hu, Hao Chen, Feng Zhao, Xueyun Gao, Yuliang Zhao,Isomeric and structural impacts on electron acceptability of carbon cages in atom-bridged fullerene dimmers,J. Phys. Chem. C,112(3), 741-746, 2008.

4. Tongxiang Ren, Baoyun Sun,* Zhenling Chen, Li Qu, Hui Yuan, Xingfa Gao, Shukuan Wang, Rui He, Feng Zhao, Yuliang Zhao, Zhongshi Liu, and Xiping Jing,Photochemical and photophysical properties of three carbon-bridged fullerene dimers: C-121 (I, II, III),J. Phys. Chem. B, 111 (23), 6344–6348, 2007.

5. Bao-Yun Sun, Yuta Sato, Kazutomo Suenaga, Toshiya Okazaki, Naoki Kishi, Toshiki Sugai, Shunji Bandow, Sumio Iijima, and Hisanori Shinohara,Entrapping of exohedral metallofullerenes in carbon nanotubes: (CsC60)(n)@SWNT nano-peapods, J. Am. Chem. Soc., 127 (51), 17972–17973,2005.

6. Baoyun Sun, Toshiki Sugai, Eiji Nishibori, Kenichi Iwata, Makoto Sakata, Masaki Takata, Hisanori Shinohara, "An anomalous endohedral structure of EU@C-82 metallofullerenes." Angew. Chem. Int. Ed., 44(29), 4568-4571,2005.

7. Bao-Yun Sun, Takashi Inoue, Takashi Shimada, Toshiya Okazaki, Toshiki Sugai, Kazutomo Suenaga, and Hisanori Shinohara,Synthesis and characterization of Eu-metallofullerenes from Eu@C-74 to Eu@C-90 and their nanopeapods,J. Phys. Chem. B, 108 (26), 9011-9015, 2004.

8. Baoyun Sun, Lai Feng, Zujin Shi and Zhennan Gu,Improved extraction of metallofullerenes with DMF at high temperature ,Carbon, 40 (9), 1591-1595, 2002.

9. Baoyun Sun, Meixian Li, Hongxia Luo, Zujin Shi and Zhennan Gu,Electrochemical properties of metallofullerenes and their anions,Electrochim Acta, 47 (21), 3545-3549, 2002.

10. Baoyun Sun, Hongxia Luo, Zujin Shi and Zhennan Gu,Electrochemical properties of Gd@C-82 and its anions,Electrochem. Comm., 4 (1),47-49, 2002.


count:
Copyright © 2011, Key Laboratory for Biomedical Effects of Nanomaterials and Nanosafety,
Chinese Academy of Sciences
Email: zhao-office@ihep.ac.cn